logó 2

Felhasználási feltételek

A www.ugyvederted. hu oldal (a továbbiakban a „Weboldal”), kizárólagos tulajdonosa  dr. Szabó G. Zoltán.

A jelen dokumentum tartalmazza a Weboldal használatának irányelveit és feltételeit (a továbbiakban: „Felhasználási Feltételek”).

A Weboldal kifejlesztője és üzemeltetője dr. Szabó G. Zoltán (továbbiakban: Tulajdonos).

Az adatkezelő neve:         Dr. Szabó G. Zoltán

Székhelye:                      1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II.em 15/a.

Nyilvántartó szerv:         Budapesti Ügyvédi Kamara

Nyilvántartási száma:      36068869

E-mail címe:                    drzszabo@t-online.hu

Telefonszáma:                +36 20 455 9237

 

Mielőtt használná a Weboldalt, olvassa el a jelen Felhasználási Feltételekben írtakat. A Felhasználási Feltételek és a hozzá kapcsolódó Adatkezelési tájékoztató tartalmazza a Weboldal használatához előírt, jogilag kötelező feltételeket.

A Weboldal bármely módon történő használatával, ideértve, de nem kizárólag a Weboldalon való keresést, Ön jelzi, hogy elolvasta, megértette, elfogadta és hozzájárult a jelen Felhasználási Feltételekben írtakhoz. Amennyiben nem kívánja betartani a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat, ne használja a Weboldalt, illetőleg ne próbáljon a Weboldalba belépni.

A Weboldal használatának további feltétele, hogy elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. Az Adatkezelési tájékoztató a www.ugyvederted.hu oldalon érhető el.

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási Feltételeket, Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa vagy lecserélje azzal, hogy az aktuális rendelkezéseket a www.ugyvederted.hu oldalon közzéteszi.

 

Általános rendelkezések

A Weboldalhoz való hozzáférést és annak használatát az alkalmazandó hatályos jogszabályok, a jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban Felhasználási Feltételek) és az Adatkezelési tájékoztató szabályozzák.

A Weboldalt letöltő és használó természetes személyek (a továbbiakban: a Felhasználó) elfogadják a jelen Felhasználási Feltételeket és az Adatkezelési

 

tájékoztatóban foglaltakat. Amennyiben ezen Felhasználási Feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót nem fogadják el, nem jogosultak a regisztrációra és/vagy a Weboldal használatára.

A Felhasználási Feltételekre, a magyar jog az irányadó, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog előírásaira. A Weboldal Felhasználói kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a jogvitákra a magyar hatóságoknak és bíróságoknak legyen kizárólagos joghatóságuk a magyar jog alapján, az alkalmazandó jog a magyar eljárási és anyagi jogi jogszabályok.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Weboldal használata során valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a Weboldal használatára nem jogosult, s köteles a valótlan adatközlésből eredő minden kárt megtéríteni.

A nem valós adat szolgáltatásának következményeiért való felelősséget a Tulajdonos kizárja.

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a Weboldal használatának módján és körülményein a Felhasználási Feltételek módosítására vonatkozó rendelkezések betartása mellett változtasson, illetve, hogy a Weboldal működését beszüntesse.

Amennyiben a Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy utóbb azzá válna, az nem érinti a Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Ebben az esetben a Tulajdonos és a Felhasználó kötelesek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést az eredeti célkitűzéseikhez lehető legközelebb álló rendelkezéssel pótolni.

A Felhasználási Feltételek módosítása esetén a Tulajdonos a módosítás tényét, a változások összefoglalását, a módosítás hatályba lépésének dátumát és a Felhasználási Feltételek hatályos új szövegét tartalmazó tájékoztatót a módosítás hatálybalépését legalább három naptári nappal megelőzően a www.ugyvederted.hu weboldalon közzéteszi, továbbá a Felhasználók részére a Weboldalon közvetlenül hozzáférhetővé és olvashatóvá teszi.

A Felhasználási Feltételek módosítása esetén a Tulajdonos a Felhasználókat a fenti határidőben a Weboldalon tájékoztatja a Felhasználási Feltételekre vonatkozó módosításáról, illetve arról, hogy hogyan lehetséges elfogadni a változásokat. Amennyiben a Felhasználási Feltételek módosításának hatálybalépését követően a Felhasználó tovább használja a Weboldalt és a módosítás hatálybalépését követő első használata alkalmával elfogadja a módosított Felhasználási Feltételeket, a Weboldal használatára már csak a módosított Felhasználási Feltételek szerint lehetséges.

A módosított Felhasználási Feltételek el nem fogadásakor a Weboldalra történő belépés nem lehetséges.

Azon esetben, ha a Felhasználási Feltételekhez kapcsolódó Adatkezelési tájékoztató változik, azt a Tulajdonos a www.ugyvederted.hu weboldalon hozzáférhetővé és olvashatóvá teszi. A módosított Adatkezelési tájékoztató el nem fogadásakor a Weboldalra történő belépés nem lehetséges.

A Felhasználási Feltételek vonatkozásában Felhasználó az a természetes személy, aki a Weboldalt letölti, azt használja.

A Weboldal használatával kapcsolatban a Tulajdonos semmilyen díjat, költséget nem számít fel. A Weboldal használata ingyenes. A Felhasználó által a Weboldal használatával igénybe vett egyéb szolgáltatások (pl. internethasználat, stb.) költsége a Felhasználót terhelik.

 

A Weboldal használatához a felhasználói oldalon szükséges technikai feltételeket a Felhasználónak kell biztosítania, teljesítenie. Ezen technikai feltételek nem teljesüléséért a Tulajdonos nem vonható felelősségre.

A Tulajdonos jogosult a Weboldal működését időlegesen, a szükséges karbantartási és frissítési munkák elvégzése idejére megszakítani.

A Tulajdonos megtagadhatja a Weboldal használatát, ill. annak a lehetőségét attól a személytől, akivel kapcsolatban ezt jogszabály vagy bírósági, hatósági döntés azt előírja, továbbá amennyiben a Weboldalt a Felhasználási Feltételekbe ütköző módon, vagy engedély nélkül, ill. egyéb módon jogszerűtlenül vagy nem rendeltetésszerűen használja, figyelemmel a Weboldal céljára. A Felhasználó köteles a Weboldalt a Felhasználási Feltételekben írtaknak megfelelően használni.

Tilos a Weboldalt visszafejtéssel, vissza-modellezéssel vagy egyéb más módon történő információs technológiai manipulációja, illetve lemásolása. A tilalom megsértéséből eredő minden kár megtérítésének kötelezettsége az érintett Felhasználót terheli.

A Weboldal arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban: Tartalom) egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik. A szerzői jog jogosultja a Tulajdonos, ezért kizárólag a Tulajdonos jogosult minden egyes szerzői jogi felhasználás mások számára történő engedélyezésére.

A Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Weboldal egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha a Tulajdonos egyértelműen és kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi. Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen a betűtípusok, ikonok, gombok, linkek, háttérképek, képernyővédők, szöveg, kép, grafika, logo, képeslapok, fotó, hang- és videóanyagok készítése, engedély nélküli hozzáférhetővé tétele, terjesztése, forgalmazása és árusítása. A Weboldalon használt védjegyek kizárólagos használatára a Tulajdonos jogosult.

A Weboldal és az alapjául szolgáló szoftvertermék a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezések védelme alatt áll.  A Weboldalhoz fűződő minden jog – így különösen, de nem kizárólagosan a változtatás, aktualizálás, frissítés, terjesztés, többszörözés, dokumentálás, átdolgozás, továbbfelhasználás engedélyezése, publikálás joga és egyéb lehetséges jogok – a Tulajdonost illetik meg kizárólagosan. A Weboldal szerkezete, felépítése és kódja a Tulajdonos üzleti titkának, bizalmas információjának minősül.

Tilos a Weboldal bármiféle üzleti jellegű felhasználása. A Felhasználónak tiszteletben kell tartania a Tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más hatályos jogot. Amennyiben a Tulajdonos a Weboldal frissítését teszi letölthetővé, úgy a frissített Weboldal felváltja és/vagy kiegészíti azt a terméket, amely a frissítés alapjául szolgált. Az eredményül kapott frissített Weboldalt Felhasználó csak a jelen Felhasználási Feltételek előírásainak megfelelően használhatja.

A Felhasználó adatainak kezelésére vonatkozó részletes rendelkezéseket az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. Az adatkezelési tájékoztató itt érhető el: www.ugyvederted.hu

A Tulajdonos a Felhasználó rendelkezésre bocsátott adatait a mindenkor hatályos – európai uniós, így különösen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános

 

adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR) és magyar – jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.


Tulajdonos felelőssége

A Tulajdonos nem vonható felelősségre a Felhasználó által a Felhasználási Feltételek rendelkezéseinek megszegéséből adódó következmények miatt, így különösen a Felhasználó általi nem rendeltetésszerű igénybevétellel, valótlan adatok megadásával összefüggésbe hozható, valamint a Felhasználó magatartása, stb. összefüggő események miatt.

A Tulajdonos semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, elmaradt haszonért vagy következménykárért, amelyek a Weboldal használatából erednek, kivéve az életet, testi épséget, egészséget károsító szándékos magatartásért való felelősségre.

A Tulajdonos az ellenőrzési körén kívül eső körülménynek betudhatóan bekövetkező károk viselésére vagy megtérítésére nem kötelezhető. A Tulajdonos nem vonható felelősségre technikai zavarokért, így például, de nem kizárólag internet vagy GPS hálózati kimaradásért. A Tulajdonos kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert külső támadás éri. Amennyiben a Felhasználó egy ilyen támadás következtében téves rendszerüzeneteket kap, ezért a Tulajdonos semmilyen felelősséget nem vállal.

A Tulajdonos nem vállal felelősséget a Weboldal használatából, nem megfelelő működéséből, vagy a Weboldal bármely részének vagy tartalmának törléséből eredő károkért. A Tulajdonos a Weboldal használatra alkalmatlan állapotáról, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből, az internetes hálózat esetleges kimaradásából, az elérési út hibájából, bármely technikai hibából eredő adatvesztésért, vírusból vagy más rosszindulatú okból eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárja.

A Tulajdonos minden ésszerű erőfeszítést megtesz a Weboldal működése folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azokért a veszteségekért, vagy bármiféle kárért, amelyeket a Weboldal meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okozott. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés a Tulajdonos előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Tulajdonos ennek megfelelően nem garantálja a Weboldal hibamentes és zavartalan működését, illetőleg, hogy a Weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Tulajdonos mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldal mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a teljes vagy részleges helyreállítás tekintetében.

 

A Tulajdonos kizárja a felelősségét az Weboldalbon található adatok, információk esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó az Weboldalbon elérhető szöveges és képi anyagokra, ill. a Weboldalbon a Felhasználó által hozzáférhető bármely információra, adatra, kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalbon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

A Weboldalbon megjelenő információk, adatok, kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Tulajdonos felelősségét kizárja. 

 

 

A Tulajdonos kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha törölte, vagy megakadályozta a Felhasználó jogsértő, vagy Felhasználási Feltételekbe ütköző tevékenységét.

A Tulajdonos teljeskörűen kizárja a felelősségét a Felhasználó bármilyen jogsértő magatartásáért. Amennyiben a Felhasználó bármilyen tevékenysége bárkinek bármilyen jogát sértik, vagy bárkinek kárt okoznak, úgy ezekért teljeskörűen a Felhasználó felelős, illetve az okozott károkat a Felhasználó tartozik megtéríteni.

 

Felhasználó felelőssége

A Felhasználó a Felhasználási Feltételekben foglalt előírások megszegéséből eredő minden kár viselésére vagy megtérítésére köteles. A Felhasználó felelős különösen az alábbiakért:

(i)    Felhasználó felelős és szavatol azért, hogy a Weboldalt kizárólag úgy vegye igénybe, amely rendeltetésszerű használat követelményeinek, és a mindenkor hatályos, jogszabályi előírásoknak és szabványoknak, valamint a Felhasználási Feltételekben közzétetteknek mindenben megfelel. A nem rendeltetésszerű használatból eredő minden kárért a Felhasználó felel.

(iii)  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Tulajdonos nem felelős a Felhasználó okos készülékén (okostelefon, tablet), számítógépén bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó okoskészülékéhez (okostelefon, tablet), számítógépéhez való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más, harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

A Weboldalt a Felhasználó kizárólag személyesen, nem-kereskedelmi célból használhatja. A Felhasználó felelős a Weboldal használatával kapcsolatos minden tevékenységéért.

A Felhasználó nem használhatja, illetve a Felhasználó nem engedheti meg harmadik személynek, hogy a Weboldalt úgy használja,

(i)    amely bármely szabadalmat, védjegyet, üzleti titkot, szerzői jogot, reklám jogot vagy bármely más személynek vagy jogi személynek a jogát sérti, vagy megsért bármely jogot vagy szerződést;

(ii)   hogy a használat során olyan szoftver vírust vagy más számítógépes kódot, fájlt vagy programot használjon, amely arra lett tervezve vagy arra szánták, hogy megzavarja, károsítsa, korlátozza vagy akadályozza a Tulajdonos vagy más harmadik személy bármely szoftvere, hardvere vagy telekommunikációs eszköze rendeltetésszerű működését, vagy károsítsa, vagy megpróbáljon engedély nélküli hozzáférést szerezni bármely rendszerhez, információhoz, jelszóhoz vagy más információhoz;

(iii)  hogy az más személlyel szemben fennálló jogszerű – szerződéses vagy megbízási jellegű – kötelezettség megszegésének minősül;

(iv)  hogy bármely személyt vagy jogi személyt megszemélyesítsen, beleértve a Tulajdonos munkavállalóját vagy képviselőjét is;

(v)   az a Weboldal újraeladását eredményezi, ill. eredményezhetné;

(vi)  amely nem tartozik a Weboldal rendeltetésszerű használatának – figyelemmel a Weboldal céljára is – körébe.

 

 

A Felhasználó nem végezheti el, illetve más személyek számára nem teheti lehetővé a Weboldalbon megjelenő bármilyen szerzői jog, védjegy vagy szabadalom közlésének eltávolítását, megváltoztatását vagy ismeretlen eredetűvé tételét. A Felhasználó nem végezheti el, illetve más személyek számára nem teheti lehetővé a Weboldal bármely jogellenes módon, bármely jogellenes célra történő felhasználását.

A Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal működését biztosító szoftvert vagy forráskódját nem módosítja, nem dolgozza át és nem fejti vissza. A Tulajdonos a felelősségét kizárja a külső partner által üzemeltetett szoftver és alkalmazás (pl. iOS, Android, Google, Apple App Store, Google Play, Facebook, stb.) használatával kapcsolatban felmerülő, a Weboldal hibás működése által okozott kár megtérítésével kapcsolatban felmerülő Felhasználói kártérítési igények vonatkozásában.

Kérjen ingyenes visszahívást!

Gyors konzultáció

1997-óta az ügyfelek érdekeit szem előtt tartva.

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában 36068869 kamarai azonosító számon nyilvántartott egyéni ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu és www.bpügyvedikamara.hu honlapon találhatóak.